ANBI Status

ANBI Status

anbi-logoANBI-status

A. Algemene gegevens

Stichting Tabitha is een Algemeen Nut Beogende Instelling, dus uw gift is fiscaal aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting.

  • Statutaire naam: Stichting Tabitha
  • RSIN: 804026798
  • KvK-nummer: 41135110

Stichting Tabitha is een interkerkelijke stichting met een brede achterban binnen een aantal kerken binnen Ridderkerk. Wij mogen al ruim 40 jaar hulp bieden aan medechristenen in Oost-Europa, met name in Roemenië en Oekraïne.

Deze hulpverlening mogen wij doen vanuit de opdracht dat wij onze naasten behoren lief te hebben als onszelf, zoals in Galaten 6 vers 10 staat: ‘Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten van het geloof’.

Deze hulp zal ook in de toekomst nog nodig blijven, gezien de armoede van de mensen en de economische crisis van beide landen.


B. Samenstelling bestuur

Het bestuur vergadert gemiddeld één keer per zes weken en bestaat uit zes bestuursleden.

  • Voorzitter R. Schrik
  • Secretaris P. Beens
  • Penningmeester E. van Ingen
  • Bestuurslid J. Bahlman
  • Bestuurslid J. Sloof
  • Bestuurslid M. van Beuzekom

C. Doelstelling

a. Financiële ondersteuning in het kader van een hoger doel.

Tabitha zet haar financiële middelen in een breder kader; we willen graag onze hulporganisatie op termijn overbodig maken: de christelijke gemeenten of organisaties moeten op den duur selfsupporting zijn. Gezien de ontwikkelingen in de betreffende landen op dit moment, lijkt dit punt nog ver weg, maar ons streven is er wel altijd op gericht. Daarom wordt gekeken of de verschillende projecten waarvoor financiering wordt gevraagd passen in onze visie dat: a. de betreffende christenen op termijn zelf voor de financiering kunnen zorgen en b. of ze mede een bijdrage leveren aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

b. Diaconale projecten krijgen de voorrang.

We menen dat diaconale projecten om meerdere redenen de voorkeur van onze ondersteuning verdienen.

c. Kleinschalige projecten.

We hebben als stichting tot nu toe een vrij stabiele inkomstenstroom en een overzichtelijk uitgavenpatroon. Onze achterban is aan het krimpen en de verwachting is dat de inkomstenstroom daardoor enigszins zal dalen. Dat betekent dat we als bestuur nog sterker dan voorheen moeten afwegen of we wel of niet een nieuw hulpverzoek zullen honoreren. We kiezen voor een klein aantal projecten.

d Eigen financieel beleid

Onze visie op het beheer van de door onze donateurs geschonken gelden is dat we in principe al het ontvangen geld weer zo snel mogelijk in projecten in Oost Europa investeren. Er wordt een vijfjaren-basisbegroting gemaakt die jaarlijks kan worden bijgesteld indien de ontwikkelingen bij de lopende projecten of de inkomstenstroom daar aanleiding toe geven.


D. Beleidsplan

Het beleidsplan van stichting Tabitha kunt u vinden op de website onder het kopje ‘Over ons’ en dan onder ‘verantwoording’ of klik hier.


E. Beloningsbeleid

Leden van het bestuur krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.


F. Verslag activiteiten

De meeste recente jaarverslagen van stichting Tabitha kunt u vinden op de website onder het kopje ‘Over ons’ en dan onder ‘verantwoording’ of klik hier.


G. Voorgenomen bestedingen

Voor de jaren 2016 tot en met 2020 is een begroting opgesteld waarin aangegeven aan welke doelen de inkomsten worden uitgegeven. Voor de Stichting zelf zijn hierin alleen kosten opgenomen voor één reis per jaar met twee à drie personen om de contacten in Oost-Europa te ontmoeten. Tevens zijn hierin de directe kantoorkosten opgenomen.


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Voor de jaren 2016 tot en met 2020 zijn de inkomsten en uitgaven als volgt begroot:

Jaar 2016 2017 2018 2019 2020
Inkomsten in euro 29.800,- 28.775,- 29.750,- 28.675,- 29.650,-
Uitgaven in euro 37.650,- 37.650,- 26.400,- 36.400,- 36.400,-

Toelichting

Enkel jaren geleden is door omstandigheden in Oekraïne een fors bedrag aan steun teruggeboekt op de bankrekening van de Stichting waardoor het eigen vermogen plotseling fors werd verhoogd. In de jaren 2016 tot en met 2020 willen we het eigen vermogen terugbrengen naar de hoogte van een jaar aan toegezegde steun. Daarom zijn in de verkorte staat van baten en lasten de uitgaven jaarlijks hoger dan de inkomsten.