ANBI Status

ANBI Status

anbi-logoANBI-status

A. Algemene gegevens

Stichting Tabitha is een Algemeen Nut Beogende Instelling, dus uw gift is fiscaal aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting.

 • Statutaire naam: Stichting Tabitha
 • RSIN: 804026798
 • KvK-nummer: 41135110

Stichting Tabitha is een interkerkelijke stichting met een brede achterban binnen een aantal kerken binnen Ridderkerk. Wij mogen al ruim 40 jaar hulp bieden aan medechristenen in Oost-Europa, met name in Roemenië en Oekraïne.

Deze hulpverlening mogen wij doen vanuit de opdracht dat wij onze naasten behoren lief te hebben als onszelf, zoals in Galaten 6 vers 10 staat: ‘Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten van het geloof’.

Deze hulp zal ook in de toekomst nog nodig blijven, gezien de armoede van de mensen en de economische crisis van beide landen.


B. Samenstelling bestuur

Het bestuur vergadert gemiddeld één keer per zes weken en bestaat uit zes bestuursleden.

 • Voorzitter R. Schrik
 • Secretaris P. Beens
 • Penningmeester E. van Ingen
 • Bestuurslid J. Bahlman
 • Bestuurslid M. van Beuzekom
 • Bestuurslid E. Crum
 • Bestuurslid R. Klippel
 • Bestuurslid J. Sloof
 • Bestuurslid M. Voorwinden

C. Doelstelling

a. Financiële ondersteuning in het kader van een hoger doel.

Tabitha zet haar financiële middelen in een breder kader; we willen graag onze hulporganisatie op termijn overbodig maken: de christelijke gemeenten of organisaties moeten op den duur selfsupporting zijn. Gezien de ontwikkelingen in de betreffende landen op dit moment, lijkt dit punt nog ver weg, maar ons streven is er wel altijd op gericht. Daarom wordt gekeken of de verschillende projecten waarvoor financiering wordt gevraagd passen in onze visie dat: a. de betreffende christenen op termijn zelf voor de financiering kunnen zorgen en b. of ze mede een bijdrage leveren aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

b. Diaconale projecten krijgen de voorrang.

We menen dat diaconale projecten om meerdere redenen de voorkeur van onze ondersteuning verdienen.

c. Kleinschalige projecten.

We hebben als stichting tot nu toe een vrij stabiele inkomstenstroom en een overzichtelijk uitgavenpatroon. Onze achterban is aan het krimpen en de verwachting is dat de inkomstenstroom daardoor enigszins zal dalen. Dat betekent dat we als bestuur nog sterker dan voorheen moeten afwegen of we wel of niet een nieuw hulpverzoek zullen honoreren. We kiezen voor een klein aantal projecten.

d Eigen financieel beleid

Onze visie op het beheer van de door onze donateurs geschonken gelden is dat we in principe al het ontvangen geld weer zo snel mogelijk in projecten in Oost Europa investeren. Er wordt een vijfjaren-basisbegroting gemaakt die jaarlijks kan worden bijgesteld indien de ontwikkelingen bij de lopende projecten of de inkomstenstroom daar aanleiding toe geven.


D. Beleidsplan

Voor het beleidsplan van stichting Tabitha klik hier.


E. Beloningsbeleid

Leden van het bestuur krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.


F. Verslag activiteiten

Voor de meeste recente jaarverslagen van stichting Tabitha klik hier.


G. Verantwoording

Voor de meest recente financiële publicatie klik hier